เครื่องสับย่อยต้นกล้วย

เครื่องสับย่อยต้นกล้วย ออกแบบมาเพื่อช่วยในการลดเวลาและแรงงานคนในการสับย่อยต้นกล้วยเพื่อใช้ในการเลื้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะสุกร