ขอแสดงความยินดีกับแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ระดับ ปวส. วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี @@@ ขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากวิทยุเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio Network วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ระบบเอฟ.เอ็ม.ความถี่ 102.5 MHz ได้ทุกวัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
พื้นที่โฆษณา
Hitstats Counter
Home ชมรม TO BE NUMBER ONE

ชมรม TO BE NUMBER ONE

วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ โดยมีคุณจุฑารัตน์  กิ่งมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษา ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร คณะครู ได้ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ศันสนีย์ พันเจริญ, ปพัชญานนัทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

การติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2561

คณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ภาคตะวันออกเฉียงเหนือระดับดีเด่น ประเภทสถานศึกษาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปี 2561 นำโดยนางสายพิรุณ น้อยศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาส่งเสริมประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ และนายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับและทั้งนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, อัครวัฒน์ โคตรชมภู, ศันสนีย์ พันเจริญ,ประวิทย์ ราชภักดี : ภาพ)

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยมชมรมTO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONE พร้อมกับได้มอบเงิน จำนวน 50,000 บาท จากกองทุน TO BE NUMBER ONE โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ อาคาร TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One

นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมลำดวน วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม : ภาพ)

 

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.1

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.1 ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียน นักศึกษาสามารถเข้าใจในระเบียบและแนวปฏิบัติของวิทยาลัย มีมนุษย์สัมพันธ์ และสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึง ประสงค์ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นายสำราญ สีปวน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ดร.ไพบูลย์ มีศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสมาน สมจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกวิชา พบปะพูดคุยและชี้แจงนโยบายต่างๆกับผู้ปกครองและนักเรียนนักศึกษา นายวรรณดี กลมพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะครูนำนักเรียนนักศึกษาใหม่ ไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวิทยาลัย เพื่อเป็นสิริมงคล ในการนี้นักเรียนนักศึกษายังได้ร่วมทำกิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ โดยพร้อมเพรียง

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / ปพัชญานันทน์ เพ็งแจ่ม, อัครวัฒน์ โคตรชมภู : ภาพ)

 

โครงการ "อบรมพัฒนาผู้บริหาร สู่การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาอาชีวะพุทธ"

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดโครงการ "อบรมพัฒนาผู้บริหาร สู่การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาอาชีวะพุทธ" เพื่อให้ผู้บริหาร  ครู  ได้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการขับเคลื่อนวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธ และนำหลักธรรม ไปพัฒนาตน พัฒนาคน สู่การพัฒนาคุณธรรม ในสถานศึกษา ในโอกาสนี้ คณะครูที่ปรึกษาศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เข้าร่วมอบรมจำนวน 31 คน ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2561 ณ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

(ณชิตา จิราณัฏฐกุล : รายงาน / พระศรีรัตน์ สิริรตโน, ศันสนีย์ พันธ์เจริญ : ภาพ)

 
More Articles...
Personal Sites
The Gerb นวัตกรรมรักษ์โลก
facebook like